Druki DO Pobrania

Ciekawe Strony

Sonda

Czy podoba Ci się nowa strona
 

Partnerzy strony

 
 

Biuletyn Informacyjny

"Wszyscy chcą waszego dobra

- nie dajcie go sobie zabrać"

                                                               St. Jerzy Lec                                                      


Biuletyn Informacyjny OIPiP w Elblągu wydawany  przez naszą izbę jest oficjalnym pismem samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.

Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu.

Spis treści: 


1. Informacje z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 


2. Informator samorządowy, 


3. To warto wiedzieć... 


4. XIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Elblągu, 


5. Oferta pracy dla pielęgniarek, 


6. Ogólnopolska Konferencja Położnych, 


7. Wołanie o rozsądek, 


8. Oświadczenie Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 


9. Polskie Towarzystwo Położnych, 


10. Klauzula sumienia, 


11. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej, 


12. Raz jeszcze o Unii... 


13. Z żałobnej karty... 

 

Informacje z Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

W dniach 8-11 grudnia 2003 r. odbył się IV Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, który jest najwyższym Organem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Biorą w nich udział delegaci wybrani przez okręgowe Zjazdy oraz członkowie ustępujących organów Naczelnej Izby jako głos doradczy. Wśród rozlicznych kwestii, jakie poruszano w trakcie obrad jedną z ważniejszych były wybory prezesa , członków Naczelnej Rady i przewodniczących organów NIPiP. 
Prezesem NRPiP została Pani dr n.biol. Elżbieta Buczkowska, Wiceprezesem : Pani mgr Beata Żółkiewska i Pan mgr Zygmunt Sitko, Skarbnikiem Pan Marian Nadziejko, Sekretarzem Pani Anna Cichońska-Marczak.

Uchwała nr 13
IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Na podstawie art.31 pkt.11 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  (Dz. U. Nr 41 poz. 178 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Składki opłacają członkowie samorządu posiadający prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej:

1)        wykonujący zawód pielęgniarki lub zawód położnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby,

2)        zamierzający wykonywać zawód pielęgniarki lub zawód położnej na obszarze działania właściwej okręgowej izby,

3)        wpisani na listę członków okręgowej izby lecz nie wykonujący zawodu

§ 2. 

1 Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości :

1)        1% wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych wykonujących zawód,

2)        1 % wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek, położnych pełniących funkcję z wyboru,

3)        0,5% emerytury, renty lub świadczenia przedemerytalnego,

4)        0,5% średniego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób prowadzących praktykę indywidualną na własny rachunek, oraz innych osób nie wymienionych w pkt 1 - 3, a spełniających warunki określone w §1.  12,40)

2.  Składka członkowska winna być naliczana z jednego, głównego źródła przychodów. 

§ 3. 

1 Składki członkowskie przekazuje się na konto okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Dopuszcza się opłacanie składek członkowskich w trybie określonym uchwałą właściwej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  "z  góry" za okres nie dłuższy niż jeden kwartał. 

§ 4. 

Z płacenia  składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne:

1)             bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędach pracy,

2)             przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek rehabilitacyjny,

3)             które zaprzestały wykonywania zawodu na swój wniosek.  

§ 5. 

1. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych  przekazuje 6% sumy uzyskanych składek członkowskich na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych do końca bieżącego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Załącznikiem do przelewu powinna być nota księgowa stwierdzająca kwotę odpisu na rzecz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

§ 6. 

1. Za spóźnione płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

2. W przypadku braku wpłaty należnych składek za dwa pełne okresy  podlegają one egzekucji zgodnie z art. 59 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

§ 7. 

Tracą moc:

1. Uchwała Nr  6 II Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wysokości składek członkowskich,

2. Uchwała Nr  4 III Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 7 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości składek członkowskich .

§ 8.